Privātuma politika un sīkdatnes

Mums ir svarīga jūsu konfidencialitāte. Paziņojumā par konfidencialitāti ir izklāstīts, kādus personas datus šī lapa apstrādā, kā tos apstrādā un kādiem mērķiem šie dati tiek apstrādāti.

Personas dati tiek apstrādāti:

- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
- pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

Tiesiskais pamats:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

 • leģitīmās interesēs - lai realizētu ar Klientu noslēgtajā līgumā pastāvošās saistības vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas leģitīmās intereses;

Leģitīmās intereses:

 • veikt komercdarbību;

 • sniegt tūrisma pakalpojumus;

 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

 • nodrošināt līguma saistību izpildi;

Personas dati tiek apstrādāti un aizsargāti, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Personas dati netiek izpausti trešajām personām, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);

 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs leģitīmās intereses.

Pārzinis glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pāriznis vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);

 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Pārzinis veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi), 

Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā: 2021.gada 30.aprīlī.

Pārzinis: Agnese Pauliņa, tālrunis:26374644, e-pasts: rewild_piedzivojumi@gmail.com.

Šajā mājaslapā var tikt izmantotas Google Analytics sīkdatnes (angļu val. cookies). Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.  

Izmantotās sīkdatnes

Norādītajā saitē aprakstīts kā Google Analytics izmanto iegūtās sīkdatnes https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

 Sīkdatņu pārvaldība

Izmainot pārlūkprogrammas iestatījumus, ir iespējams atteikties no jaunu sīkdatņu izmantošanas, kā arī izslēgt pašlaik lietotās sīkdatnes un izdzēst to vēsturi. Plašāka informācija par to kas ir sīkdatnes: www.aboutcookies.org.